آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غم

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن غم درخواب، دليل خرمي است. اما اگر بيند كه از غم رسته بود، دليل غم است. اگر بيند كه غمگين بود، دليل خرمي است.

www.aradpardaz.com