آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره طه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره طه مي خواند، دليل كه با دشمنان خصومت كند و ايشان را قهر كند و نامش به خيرات منتشر گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عالم و دانا گردد و يگانه و نامدار شود.

www.aradpardaz.com