آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ني

 

حضرت دانيال گويد:

اگر بيند نى بسيارى داشت، دليل كه اندك چيزى به وى رسد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

شنيدن آواي ني در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار مي گيريد كه ناچار مي شويد از حيثيت خود و يكي از نزديكانتان دفاع كنيد .

اگر خواب ببينيد ني مي نوازيد ، نشانة آن است كه هر چه پشت سرشما بگويند نمي توانند به شهرت شما آسيب وارد كنند .

اگر دختري خواب ببيند ني مي نوازد ، نشانة آن است كه با سربازي ازدواج خواهد كرد .

نواختن نى در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. شنيدن آواى نى، در خواب بيانگر آن است كه با مشكلاتى روبه‏رو خواهيد شد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

شنيدن آواى نى چوپان در خواب، نشانه‏ى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

www.aradpardaz.com