آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چک

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي چك مهره به وي داد، يا مهره كرده بيافت، دليل كه مال و نعمت يابد. اگر كسي بيند چك يا قباله يا خط مي نوشت، دليل كه حجامت كند.

جابرمغربي گويد: اگر بيند چك مهره كرد، ياداشت و مهر از او برگرفت، دليل است در مال او نقصان افتد. اگر بيند چك از وي ضايع شد، يا بسوخت، دليل كه مال وي ضايع شود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد چكي جعلي به دوستان خود مي دهيد ، نشانة آن است كه براي پيشبردن نقشه هاي خود دست به نيرنگ مي زنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد چكي دريافت مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه از عهدة كارهاي خود بدرستي برمي آييد .

3ـ اگر خواب ببينيد به كسي چك مي دهيد ، نشانة آن است كه در شغل خود زيانهاي مالي خواهيد ديد .

www.aradpardaz.com