آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پل

 

محمدبن سيرين گويد:

پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

پل در خواب تاويلش نيكو باشد. اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند. اگر ديد بنائي بر پل مي نهاد و عمارت مي كرد، دليل كه ولايت و شاهي يابد و مال بسيار او را جمع شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

پل در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردي است كه همه مردمان را به كار آيد و حاجت همه كس را روا كند.

دوم: پادشاه.

سوم: نيكوئي و كامراني يافتن.

چهارم: مال بسيار حاصل كردن.

اگر بيند پل بيفتاد و خراب شد، دليل است بر تباهي حال پادشاه و نقصان ملك او.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 ديدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ويران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بيننده اعتماد و اطمينان بيشتري مي دهد در بيداري پل جاده يا راهي است که بر روي رود خانه يا دره و يا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب مي شود که ما بدون غوطه خوردن در آب يا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خويش ادامه دهيم و به زمين محکم و بي خطر برسيم. در خواب ما نيز پل همين معني را مي رساند و چون در روياي خويش پل ببينيم لاجرم بايد بدانيم که خطري هست که پل براي ايجاد امنيت نسبت به آن است. ليکن بايد ديد در خواب بيننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعيتي دارد. چنانچه در خواب ببينيم که از روي يک پل محکم و استوار و بزرگ مي گذريم همان طور که گفته شد بي ترديد خطري ما را تهديد مي کند که بزرگ قدرتمند و کريمي دستمان را مي گيرد و از مرحله خطر عبور مي دهد و به سر منزل امنيت مي رساند. اگر کارمند و حقوق بگير باشيم موقعيت شغلي بهتري مي يابيم و چنانچه کاسب باشيم اعتبار پيدا مي کنيم و نزد همگان مفتخر و معتبر مي شويم. پل در خواب مردي است بزرگ و با قدرت که بيننده خواب با او برخورد مي کند. پل ويران و شکسته، شکست و ناکامي است. پل لرزان، بي اعتباري و دلهره و تشويش است.ساخت پل خوب است. زير پل قرار گرفتن خوب نيست.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پل در خواب به اين معنا است كه در آينده موفقيت زيادى نصيبتان مى‏شود. اگر در خواب ببينيد كه از پلى مى‏گذريد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‏كند كه بايد بيشتر مواظب خود باشيد. افتادن از پل بيانگر بروز مشكلات است. اگر خواب ببينيد كه پلى قديمى پيش رويتان است و قصد عبور از آن را داريد، نشانه‏ى آن است كه براى انجام كارى خود را به خطر مى‏اندازيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد پلي بزرگ ويران شده است ، نشانة آن است كه به خاطر از دست دادن عزيزي پريشان و درمانده مي شويد .

2ـ ديدن پلي شكسته در خواب ، براي جواني نشانة نااميدي در آرزوهاست .

3ـ اگر در خواب از پلي بگذريد ، دلالت بر آن دارد كه بر مشكلات غلبه خواهيد كرد به شرط آنكه بيشتر مراقب اطراف خود باشيد .

4ـ اگر خواب ببينيد پلي مقابل پاي شما نمايان مي شود ، دلالت بر آن دارد كه بايد از ستايش افراد بي وفا بپرهيزيد .

 

www.aradpardaz.com