آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بط

 

محمد بن سيرين گويد:

بط در خواب ديدن مال و نعمت است كه بدو رسد، به قدر آن كه ديده بود، خاصه كه درخانه و ملك خود ديده بود. اگر بيند كه بطان بسيار در سرايا در كوچه او جمع شدند و بانگ همي داشتند، دليل كه در آن موضع مصيبت افتد. اگر بيند كه باوي سخن گفتند، دليل بود به سبب زني توانگر سفر كند و در آن سفر حرمت و منفعت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

بط در خواب مردي است بزرگ از اهل بيت با مال و حشم بسيار. اگر بيند از اندام بط چيزي يافت، دليل كه از مدري بدين صفت كه گفته شد چيزي يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بط سفيد در خواب مال بود يا زن توانگر، و بط سياه درخواب كنيزك است. اگر بيند كه بط بكشت و از گوشت وي بخورد، دليل كه مال زن به ميراث ستاند و هزينه كند.

www.aradpardaz.com