آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

سد : خوشبختي

www.aradpardaz.com