آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مه

که از زمين برخيزد : نشانه ها بد يمني

که از بالا فرود ميايد : خوش يميني و اميدواري

بسيار غليظ : شما گرفتار يک مشکل پيچيده خواهيد شد

مه رقيق : شما از اتهامات نابجا مبرا خواهيد شد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ اگر خواب ببينيد اطراف شما را مه گرفته است ، علامت آن است كه بداقبالي و نگرانيهاي خانوادگي شما را احاطه خواهد كرد . اما اگر در خواب ببينيد مه از ميان مي رود ، نشانة آن است كه مشكلات تنها زماني كوتاه گريبان شما را خواهد گرفت .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران ميان مه فرو رفته اند ، نشانة آن است كه از بدبختي ديگران سودي به شما خواهد رسيد .

www.aradpardaz.com