آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اين كه براى اتفاق غم‏انگيزى از ته دل آه مى‏كشيد، علامت آن است كه با اندوهى بسيار بزرگ و سخت روبرو خواهيد شد اما اميد خود را از دست نمى‏دهيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد براي واقعة غم انگيزي آه مي كشيد ، نشانة آن است كه با اندوهي غير منتظره روبرو خواهيد شد ، اما اميد به رهايي را از دست نخواهيد داد.

www.aradpardaz.com