آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نخ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن نخ در خواب ، نشانة آن است كه  بخت و اقبال آن سوي راههاي پرپيچ و خم است .

ديدن نخهاي پاره در خواب ، نشانة آن است كه از بي وفايي دوستان متحمل زياني مي شويد .

اگر در خواب نخ‏هاى پاره‏اى ببينيد، يعنى دچار دردسر مى‏شويد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن نخ در خواب، علامت آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.

www.aradpardaz.com