آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کک

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كك به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر بيند ككي او را بگزيد، دليل است از دشمني سخني سخت شنود. اگر بيندككي را بكشت، دليل است بر دشمن قهر نمايد. اگر بيند ككان بسيار بر تن او جمع شدند، دليل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت بيند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن كك در خواب ، نشانة آن است كه از دسيسه هاي نزديكان خود برافروخته مي شويد و در صدد تلافي برمي آيد .

2ـ اگر زني خواب ببيند كك او را مي گزد ، علامت آن است كه افرادي به ظاهر دوست به او تهمت مي زنند .

 

www.aradpardaz.com