آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وزغ

 

خالد اصفهاني :

اگر كسى در خواب وزغ داشت، دليل است كه با مردى زاهد صحبت دارد. اگر بيند كه وزغ را كشت و گوشت او را خورد، دليل كه زاهدى را شكست دهد. اگر بيند كه وزغان بسيار در جايى جمع شدند و فرياد نمودند، دليل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد. اگر بيند كه وزغ او را بگزيد، دليل است كه زاهدى مضرت بيند. اگر بيند كه وزغى از آب گرفت و بر زمين انداخت، دليل كه با زاهدى ظلم كند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب وزغ بينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى را بكشيد، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب صداى وزغى را بشنويد، به اين معنا است كه اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بيانگر بيمارى است. ديدن وزغ مرده در خواب، بيانگر ضرر و زيان است.

www.aradpardaz.com