آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صبر

 

محمدبن سيرين گويد: صبر درخواب، دليل بر عالمي بود كه غرض از علم او مال است. اگر بيند كه صبر داشت يا خورد، دليل با چنين عالمي صحبت دارد.

www.aradpardaz.com