آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صدف

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صدف داشت، دليل كه خادمي پيدا كند. اگر بيند كه صدف وي ضايع شد، دليل كه خادمش بگريزد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

صدف : خبرهاي بد از دور دستها

جمع کردن آنها : شما با پشتکار زياد مشکلات را از سر راه برخواهيد داشت

صدفهاي خالي : ضرر

صدفهاي پر : کاميابي

www.aradpardaz.com