آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صوف

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن جامه صوف به خواب، منفعت است.

www.aradpardaz.com