آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نزم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر نزم همه را فرا گرفت، دليل گمراهي است دردين. اگر نزم همه جا را گرفت و به روشنائي مبدل شد، دليل كه كارش نيكو شود. اگر هوا روشن بود و ناگاه نزم گرفت، دليل مرگ مفاجات بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن نزم درخواب چهاروجه است.

اول: تحيّر.

دوم: پوشيدن كارها.

سوم: بدعت.

چهارم: گمراهي.

www.aradpardaz.com