آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بند

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بند در خواب بر چهار وجه است.

اول: کفر.

دوم: نفاق.

سوم: بخل.

چهارم:دست برداشتن از گناه و معصيت.

هر كه در خواب بيند در پاي او بند است، اگر در نيكي بود، نيكي در وي پايدار باشد. اگر در بدي باشد همچنين.

www.aradpardaz.com