آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دمل

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دمل داشت، دليل كه مالش زياده شود، بر قدر آن دمل. اگر بيند دمل او شكافت و خون از وي بيرون آمد، دليل كه برخي از مال تلف شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند دمل بشكافت و از او خون و ريم مكيد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بيند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست، دليل كه از مال حرام توبه كند.

www.aradpardaz.com