آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بنا

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بنا و ساختمان در خواب هاي ما آرزو و آمال است و کارهايي است که بر مبناي هواي نفس مي خواهيم انجام دهيم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور انديشي. بنا هر حالتي در خواب داشته باشد گوياي برداشتي است که از خودمان داريم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است اين شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم اين برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بنا ( شخص) : تاخير در يک کار بسيار مشکل

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن عمارت کردن اندکي غم بود

www.aradpardaz.com