آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خلم

 

خلط بيني

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بيني او خلم بيرون مي آمد، دليل كه وامش گذارده شود و از غم فرج يابد. محمدبن سيرين گويد: خلم ديدن، دليل فرزند بود. اگر بيند خلم در جامه وي افتاد، دليل كه او را پسري آيد.اگر بيند خلم از بيني او بر زمين افتاد، او را دختري آيد. اگر بيند خلم بر زن خود انداخت، دليل كه زنش آبستن شود و فرزند از شكم بيفكند. اگر ديد زنش بر وي افكند، وي را پسري آيد. اگر بيند خلم در سراي همسايه افكند، دليل كه با زنش فساد كند. اگر بيند كه خلم بخورد، دليل كه مال زن بخورد.

www.aradpardaz.com