آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جوز

 

اگر بيند جوز هندي داشت، دليل كه سخني از منجم شنود.

www.aradpardaz.com