آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بام

 

اگر بيند بر بام خانه مجهول بود، دليل است كه زني خواهد بر قدر بلندي بام با قدر و رفعت. اگر ديد بام آن خانه معروف بود، دليل كه شرف و بزرگي يابد و كارش بر نظام شود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر ديد بر بام خانه پادشاه است، دليل كه بزرگي و منزلت يابد. اگر بيند از بام بيفتاد، از جاه و منزلت بيفتد و او اندوه رسد.

 

www.aradpardaz.com