آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مذي

 

آب نشاط

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر مذي در خواب بيند، دليل شادي بود به قدر آن.

www.aradpardaz.com