آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارش

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود و منفعت بود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند كه رسن يا جامه پشمين بود، دليل است كه در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد.

www.aradpardaz.com