آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مرد

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي مردي معروف به خواب بيند، دليل كه در بيداري همان بود. اگر مردي مجهول بيند، دليل بر دشمن او بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن مرد پير در خواب ، نشان حيله و خبر ناخوشايند است .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مرد

ريشو: خشم

مرد شاخدار : ناراحتي بزرگ

مرد پير : زندگي طولاني

مرد چاق : لحظه هاي شيرين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ ديدن مردي خوش قيافه و خوش هيكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسياري دست مي يابيد و از زندگي خود لذت مي بريد .

2ـ ديدن مردي بدقيافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمي و پريشاني شما را محاصره خواهد كرد .

3ـ اگر زني مرد خوش قيافه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه امتيازي به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردي زشت را به خواب ببيند ، علامت آن است كه از جانب كسي كه دوست خود مي پنداريد ، دچار دردسر خواهد شد .

 

 

www.aradpardaz.com