آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيت

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

توقعات کوچک و متعدد ما از زندگي که وجود و عدمشان بي تاثير است در خواب هاي ما به شکل پيت ظاهر مي شوند و بيشتر به تعداد. پيت سوراخ شده گوياي تلاش بيهوده اي است که انجام مي دهيم و به نتيجه مطلوب نمي رسيم.

www.aradpardaz.com