آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارث

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ارث : خلاص شدن از يک موقعيت ناجور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد ارثي به شما رسيده است ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

دليل بر آن است که طلب عقب افتادهي شما وصول ميشود.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به شما ارث ميرسد : 1- يك مرگ در فاميل 2- در كارهايتان بسيار دقت كنيد .

از يك شخص نا شناس به شما ارث ميرسد : منفعت مالي

با ديگر اعضا فاميل بر سر ارث مشاجره ميكنيد : ضرر مالي

افراد نزديك فاميل را به عنوان وارث انتخاب ميكنيد:درمشكلات غرق ميشويد

به شما ارث نميرسد : مرگ يك برادر يا يك خواهر

شما را از ارث محروم ميكنند : ناكامي و شكست بزرگ

يكي از افراد خانواده را از ارث محروم ميكنيد : پول فراوان

ديگران از ارث محروم شده اند : يك تغييرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد.

www.aradpardaz.com