آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مقل

 

اگر كسي ديد مقل از درخت باز مي كرد، دليل كه كاري بي منفعت كند. اگر ديد مقل خورد، دليل زيان بود.

www.aradpardaz.com