آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شمد

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبير شمد همان است که براي روتختي نوشتيم و اشاره اي است به زن و همسر بيننده خواب با اين تفاوت که با عفت و شرم و حياي زن نيز ارتباط مي يابد. شمد بد رنگ و سوراخ و سوخته به بيننده خواب در مورد همسرش هشدار مي دهد.

www.aradpardaz.com