آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شِکر

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن شکر اندک در خواب نيکو است و شيرين کامي و توفيق تعبير شده است همچنين شنيدن سخنان خوش از دوستان ولي شکر بسيار ديدن در خواب خوب نيست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتيجه تلخ کامي و شکست. اگر ببينيد که شکر مي خوريد، چه با چاي و چه به طريقي ديگر، در صورتي که شکر محور خواب شما باشد نيکو است و خواب شما مي گويد توفيق و نصرتي انتظار شما مي کشد يا شما را تحسين مي کنند و مي ستايند که البته کاري مورد قبول و پسند عام انجام مي دهيد ولي شکر زياد اگر در خواب ببينيد که به طور غير معمول مي خوريد يا انباشته مي کنيد خوب نيست.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن شكر در خواب ، نشانة آن است كه از زندگي زناشويي خود لذت چنداني نخواهيد برد .

2ـ خوردن شكر در خواب ، نشانة آن است كه مدتي با موضوعات درد آور و ملال آور كشمكش خواهيد داشت .

3ـ پرسيدن نرخ شكر در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را تهديد خواهند كرد .

4ـ خريد و فروش شكر در خواب ، نشانة آن است كه از خطري جدي با شجاعت جان سالم به در خواهيد برد .

5ـ اگر خواب ببينيد بشكه اي شكر مي شكند و شكرها بر زمين مي ريزد ، نشانة آن است كه زياني اندك متوجه شما خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببينيد سياه پوستي هنگام حمل كيسه هاي شكر آواز مي خواند ، نشانة آن است كه از موقعيتي ظاهراًً كم اهميت ، منفعت زيادي به دست خواهيد آورد .

www.aradpardaz.com