آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هلو

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش يمن است. بقيه تعبير، مانند تعبير آلو است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن هلو يا خوردن هلو در خواب ، علامت تغيير مأيوسانه حرفه و بيماري اطفال است و نيز ناتواني در فراهم آوردن ديدارهاي مورد تمايل و لذتبخش .

ديدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانة آن است كه بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست مي يابيد .

ديدن برگة هلو در خواب ، علامت آن است كه افراد خطاكار پولي از شما خواهند ربود .

اگر دختري خواب ببيند از درختان پربار هلو ، هلوهايي رسيده مي چيند ، نشانة آن است كه در مسافرتي همسر متمول و ثروتمند خواهد يافت . اما اگر در خواب هلوهاي كال و نارس بچيند ، نشانة آن است كه از طرف اقوام مورد بي لطفي قرار خواهد گرفت .

مشاهده‏ى هلو در خواب، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است.

خوردن هلو در خواب، بيانگر آن است كه دلبسته‏ى جنس مخالف خواهيد شد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه از درختى هلو مى‏چينيد، به اين معنا است كه اوقات شيرينى را خواهيد گذراند. ديدن هلوى فاسد در خواب، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى‏ها است.

 

 

www.aradpardaz.com