آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وان

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر مي گيرد و به خودتان اختصاص دارد و مي توانيد در آن آرام بگيريد. اگر در خواب ببينيد وان چيني باشکوهي داريد ، زني بلند همت و با شخصيت نصيب شما مي شود. چنانچه ازدواج کرده باشيد ، از زني با اين خصوصيات مي توانيد بهره مند شويد. اگر وان حلبي و قراضه بود زني بد دهن و هتاک و بي شخصيت و قدر ناشناس و تربيت ناپذير خواهيد گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشيد ، با چنين زني برخورد خواهيد داشت که خدا عاقبتتان را بخير کند.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

وان حمام : کاميابي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب وان پر از آب ببينيد، به اين معنا است كه با خانواده‏ى خود روزهاى خوشى را مى‏گذرانيد. اگر در خواب وانى خالى ببينيد، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد. مشاهده‏ى وان شكسته در خواب، بيانگر درگيرى و نزاع است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در يك وان مرمر حمام مى‏كنيد، به اين معنا است كه بايد منتظر يك اتفاق خوشايند باشيد.

www.aradpardaz.com