آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پدر

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پدر : نيکبختي

در حال مرگ : شرمساري

پدر شدن : تحولات

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پدر در خواب براى دختران، به اين معنا است كه بايد در كارهايشان دقت بيشترى انجام دهند و براى پسران، بيانگر آن است كه دچار اختلاف و درگيرى خواهند شد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب پدر خود را ببينيد ، علامت آن است كه با مشكلي در زندگي مواجه مي شويد . مشكل شما حل نمي شود مگر با فرد عاقلي مشورت كنيد .

2ـ اگر خواب پدر خود را ببينيد كه پيش تر مرده است ، علامت آن است كه كارهاي شما به سختي پيش خواهد رفت .

3ـ اگر دختري خواب پدر خود را ببيند كه پيش تر مرده است ، نشانة آن است كه نامزدش او را فريب مي دهد .

www.aradpardaz.com