آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تشک

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهيد نمود

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تشك در خواب ، علامت آن است كه بزودي وظايف جديدي به دوش خواهيد گرفت .

2ـ ديدن كارگاه تشك دوزي در خواب ، علامت آن است كه با شركاي صرفه جويي همكار خواهيد شد . و به زودي ثروتي گرد خواهيد آورد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد روى تشكى دراز كشيده‏ايد، به اين معنا است كه مورد اتهام قرار مى‏گيريد.

www.aradpardaz.com