آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هتل

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

هتل : سفر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در هتل به سر مي بريد ، علامت آن است كه در زندگي ثروتمند خواهيد شد و با آسودگي به سر خواهيد برد .

2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات كنيد ، نشانة آن است كه آزاد و بي قيد و بند زندگي خواهيد كرد .

3ـ اگر در خواب هتل مجللي ببينيد ، نشانة آن است كه به ثروت و آسايش دست خواهيد يافت .

4ـ اگر خواب ببينيد صاحب هتلي هستيد ، علامت آن است كه معادل ثروتي كه اكنون داريد ، پول نقد به دست خواهيد آورد .

5ـ اگر خواب ببينيد در هتلي كار مي كنيد ، علامت آن است كه به كاري پرسودتر از كار فعلي خود دست مي يابيد .

6ـ اگرخواب ببينيد براي سكونت به دنبال هتلي مي گرديد ، نشانة آن است كه به شادماني و ثروت دست خواهيد يافت .

 

 

www.aradpardaz.com