آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عمو

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دايي ، عمو : سود زياد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن عموي خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهايي غم انگيز به گوشتان خواهد رسيد .

2ـ اگر خواب ببينيد عموي شما دچار اختلال رواني شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف پيدا خواهيد كرد و مدتي رابطة خود را با آنها به كلي قطع خواهيد نمود .

3ـ اگر خواب ببينيد عمويتان مرده است ، نشانة آن است كه با دشمناني سرسخت رو در رو خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد با عموي خود سوء تفاهمي پيدا كرده ايد ، نشانة آن است كه با افراد خانوادة خود اختلاف پيدا خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com