آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صدا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صدا کردن

کسي را صدا کردن : خبر

کسي شما را صدا کند : خود خوري کردن

صداي ريزش آب : خوشبختي بزرگ

www.aradpardaz.com