آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عزا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

عزا : آينده اي خوش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد عزادار كودكي هستيد ، نشانة آن است كه نقشه هايي كه براي زندگي خود كشيده ايد با سرعت به شكست مي انجامد .

2ـ اگر خواب ببينيد براي خويشاوندي عزاداري مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه در آينده پيشرفتي اندك خواهيد داشت و ايده هاي شما كه به خوبي انديشيده شده ، به ثمر نخواهد رسيد .

www.aradpardaz.com