آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قتل

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

قتل : ماجراجويي

کشتن با شليک يک گلوله : حسادت شما ر ا آزار ميدهد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مرتكب قتلي شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر بي تفاوتي ديگران احساس حقارت مي كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوستي خودكشي كرده است ، نشانة آن است كه براي تصميم گيري راجع به موضوعي مهمي دچار ترديد مي شويد .

www.aradpardaz.com