آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مدح

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کسي را ستودن انجام کاري بدون فکرو بدون مطالعه

www.aradpardaz.com