آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لال

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

لال : ( لال بودن ) به ديگران اعتماد نکنيد

ديدن آدمهاي لال : شما از يک راز آگاهي خواهيد يافت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد لال هستيد ، علامت آن است كه نمي توانيد با چرب زباني ديگران را به آنچه مي خواهيد ، ترغيب كنيد . اگر فرد لالي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوستاني بي وفا خواهد يافت .

www.aradpardaz.com