آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بذر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بذر در خواب ، نشانة سعادتي افزاينده است . هر چند اوضاع فعلي ناخوشايند به نظر برسد .

www.aradpardaz.com