آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تيغ

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تيغ در خواب نشان‏دهنده‏ى بروز مشكلات و گرفتارى‏ها است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تيغ در خواب ، علامت آن است كه در مقابل مشكلات زندگي سر تعظيم فرود خواهيد آورد و تسليم سختيها خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد صورت خود را با تيغ بريده ايد ، نشانة آن است كه معامله اي انجام خواهيد داد و با شكست روبرو خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد بوسيلة تيغ از خود دفاع مي كنيد ، علامت آن است كه شخصي بيش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .

4ـ ديدن تيغ شكسته در خواب ، علامت آن است كه دچار پريشاني و اضطراب خواهيد شد .

www.aradpardaz.com