آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يقه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد يقه بر پيراهن خود نصب مي كنيد ، نشانة آن است كه به مقامي بالاتر از آنچه فكر مي كرديد منصوب مي شويد .

اگر دختري در خواب ، يقه ببيند ، نشانة آن است كه چندين خواستگار خواهد داشت ، اما هيچ كدام با او صادق نخواهند بود و او براي مدت طولاني تنها و مجرد مي ماند .

ديدن يقه‏ى پيراهن در خواب، علامت موفقيت و پيروزى در انجام كارها مى‏باشد.

www.aradpardaz.com