آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وبا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد وبا شهري را به نابودي مي كشد ، نشانة آن است كه بيماريي كشنده شيوع مي يابد و نوميدي و بدبختي به دنبال مي آورد .

اگر خواب ببينيد به بيماريي وبا مبتلا شده ايد ، نشانة آن است كه بزودي بيمار خواهيد شد .

مبتلا شدن به بيمارى وبا در خواب، نشانه‏ى بيمارى و نااميدى است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه اعضاى خانواده‏تان به بيمارى وبا مبتلا شده‏اند، نشانه‏ى آن است كه درگير مشكلات فراوانى خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه وبا شهرى را به نابودى كشيده، نشانه‏ى آن است كه اتفاق ناگوارى در پيش رو داريد.

www.aradpardaz.com