آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ژ >

ژله

 

حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد:

تعبير ديدن زاله در خواب بر پنج وجه است :

اول : بلا.

دوم: خصومت ودشمني.

سوم : لشگر.

چهارم : قحطي.

پنجم : بيماري.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعي قابل عبور در زندگي روبرو خواهيد شد .

2ـ اگر زني را در خواب ببينيد كه ژله درست مي كند ، علامت آن است كه بار ديگر از ديدار دوستان لذت خواهيد برد .

 

 

www.aradpardaz.com