آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ذ >

ذرت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفريح و موفقيت در زندگي است .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال گرد آوري دانه هاي ذرت هستند ، علامت آن است كه از پيروزي دوستان و اقوام خود خوشحال مي شويد .

www.aradpardaz.com