آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جشن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن جشني در خواب ، نشانة آن است كه براي شادماني شما نقشه هايي خواهند كشيد .

2ـ اگر خواب ببينيد در جشني نظم و مديريت خوبي حكمفرمانيست ، علامت آن است كه در اثر بي دقتي كسي بيمار خواهد شد و مشاجراتي ناخوشايند در خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببينيد دير به جشني رسيده ايد ، نشانة‌ آن است كه كارهاي پردردسري اوقات شما را پر مي كند .

www.aradpardaz.com