آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لکه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن لكه بر دستها يا روي لباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسايل كوچك است .

2ـ ديدن لكه بر دستها يا روي لباس ديگران در خواب ، نشانة آن است كه كسي به شما خيانت خواهد كرد .

www.aradpardaz.com