آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نفس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ اگر خواب ببينيد به شخصي كه نفسي معطر دارد نزديك مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستايش ديگران قرار خواهد گرفت . معامله اي پرسود در انتظار شماست .

2ـ اگر نفس بدبوي ديگران را در خواب احساس كنيد ، دلالت بر آن دارد كه بيماري و گمراهي در انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببينيد نفس كسي بند مي آيد ، دلالت بر آن دارد كه به دست آوردن موفقيتي كه حتمي به نظر مي رسيد با شكست مواجه خواهد شد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى نفسش بند آمده، بيانگر آن است كه در انجام كارهايتان شكست مى‏خوريد.

اگر در خواب احساس كنيد شخصى نفس معطرى دارد، به اين معنا است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد.

اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس كنيد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

www.aradpardaz.com